ترکمن ایل

ترکمن صحراوانتخابات مجلس

استان گلستان درادوار مجلس شورای ملی ومجلس
شورای اسلامی
     

                                                                                                           
  یوسف بدراقی

الف ) مجلس شورای ملی 
 در 14 مرداد1285 شمسی برابربا14جمادی الثانی 1324 هجری قمری و5 اوت
1906 بودکه فرمان مشروطیت به امضای مظفرالدین شاه قاجاری رسیدوبراساس آن مردم رخصت
یافتندبانمایندگان منتخب خود، مجلس مشورتی راتشکیل دهند.تا درامور   مهم مملکتی
مشاور ه داده وبرکار وزرا نظارت کنند.                                                                                                                                             
در 27مرداد1285گروهی ازروحانیون ،تجار،وزرا،شاهزادگان ومعتمدین مردم ازطرف
شاه درمجلسی جمع شدندومشیرالدوله – صدراعظم – درسخنرانی اش درباره ی علت گردهمایی
آن روز گفت : " چون لایحه ی قواعدانتخابات ولایحه ی نظامنامه ی این مجلس
شورای ملی باید باکمال دقت موافق دستخط مبارک همایونی ترتیب داده شود والبته می
دانیدکه انجام این کارمستلزم وقت وفرصت معینی است.لهذا برای اینکه بندگان اعلیحضرت
اقدس شاهنشاهی دلیلی واضح وحجتی کافی درتصمیم رای مبارک خودشان برای تشکیل وترتیب
مجلس شورای ملی به قاطبه اهالی ایران   داده
باشند مقررفرمودندکه عجالتا محل موقتی این مجلس 
محترم ،معین ودرآنجا باحضورآقایان علما و وزرا واعیان واشراف وتجارواصناف
صرف شیرینی وشربت شود".                                                          
دراین جلسه دوازده نفرکه مرتضی قلی خان صنیع الدوله ، مخبرالسلطنه ، امین
الضرب ، محقق الدوله،حاج معین بوشهری وآقامیرزا محسن ازجمله ی آنها بودند مامور نوشتن
نظامنامه ی انتخابات مجلس شدند. پس ازتهیه ی نظامنامه وتاییدآن توسط مظفرالدین شاه
انتخابات تهران در 25 شهریور 1285 شمسی آغازشد.همچنین قرارشدفقط باحضور نمایندگان
تهران مجلس شورای ملی راافتتاح کنندومنتظر نتیجه ی انتخابات شهرستانها
نمانندومناسب با آمادگیهای هرشهر ومنطقه انتخابات به مرورزمان انجام شود.

11مهر1285 نمایندگان تهران انتخاب شدندهرچندناظم الاسلام کرمانی
معتقدبودکه " متمولین بارشوه نتیجه ی انتخابات راتعیین کردند."

روزجمعه 13مهر1285 دعوتنامه ی رسمی ازطرف مشیرالدوله به عموم علما ،
شاهزادگان ، اعیان وسفرای خارجی ارسال شد وازآنها برای افتتاح مجلس درروزیکشنبه
15مهردعوت به عمل                                           .                                                                                            
عکس آدینه جان آخوندجعفربای                          

آمد.روزموعودسه ساعت مانده به غروب مدعوین در اتاق برلیان عمارت
گلستان جمع شدند. مظفرالدین شاه قاجار درمجلس حضوریافت ونظام الملک خطا به ی شاه
را قرائت کرد.به این ترتیب مجلس اول شورای ملی یا اولین مجلس شاهنشاهی با خطابه ی
شاهی در15 مهر  1285 برابربا 18 شعبان
1324آغاز به کارکرد

پس ازپایان جلسه نمایندگان به مدرسه ی نظام که برای تشکیل مجلس
درنظرگرفته شده بود رفتندولی به دلیل ضیق وقت جلسه را به عصر روز 16مهر موکول
نمودند.درآن جلسه صنیع الدوله به ریاست مجلس برگزیده شد وبرای نخستین بار مجلس
درایران کاررسمی اش را آغاز کرد.

درمجلس اول 156 نماینده حضورداشتندوتاسال 1336دوره ی مجلس دوساله بود
وپس از آن تا 1357 چهارساله شد. طی این مدت 24 دوره ی مجلس برگزار شدومجلس بیست
وچهارم درسومین سال خودبا پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری                                                 
امام خمینی  مصادف گردید ومنحل شد.
زنان درسال 1343 حق رای کسب کردند.

علاوه بر مجلس قانونگذاری درسال 1328 مجلس سنا نیز فعالیت
خودراآغازکرد.دوره ی این مجلس ابتدا 6 ساله بودودرسال 1345 به 4 سال کاهش یافت.

منطقه ی گرگان ودشت ویموت(استان گلستان فعلی )ازدوره ی اول تابیست وسه
دارای دونماینده بود که یکی ازمیان ترکمنها انتخاب می شد.این نکته نیز قابل ذکراست
که نمایندگان را مقامات ارشد کشوری ومنطقه ای وخانهای محلی بودندکه درواقع انتخاب
می کردند.

لیست نمایندگان دردوره های بیست وچهارگانه ی مجلس شورای ملی به ترتیب
ذیل است:

دوره اول : حاج شیخ غلامحسین استرآبادی – حاج محمدتقی استرآبادی                                                                                                              

دوره
دوم :
آدینه جان آخوند جعفربای (نماینده یموت) – میرزا حسن خان مشیرالدوله                                                                                                       

دوره
سوم
:افغان قاضی (نماینده یموت) – شیخ محمدحسین استرآبادی                                                                                                                               

دوره چهارم : آدینه جان آخوندجعفربای – شیخ محمدحسین استرآبادی                                                                                                              

دوره
پنجم
: محمد آخوند دازجرجانی (نماینده یموت) – سیدمحمدعلی شوشتری                                                                                        

                دوره ششم
:محمدآخونددازجرجانی – میرزا استرآبادی معتضد                                                                                                                        
دوره هفتم : محمد آخونددازجرجانی – علی قلی خان هزارجریبی                                                                                                                   

دوره
هشتم
:آدینه جان آخوند جعفربای – علی قلی خان هزارجریبی                                                                                              

                  دوره نهم
: محمد آخونددازجرجانی – علی قلی خان هزارجریبی                                                                                                                
دوره دهم : محمدآخونددازجرجانی – علی قلی خان هزارجریبی                                                                                                                

دوره
یازدهم
: محمدآخونددازجرجانی – علی قلی خان هزارجریبی                                                                                                       

دوره دوازدهم : محمدآخونددازجرجانی – محسن همراز                                                                                                                  
دوره سیزدهم :محمدآخونددازجرجانی – محسن همراز                                                    
                                                                         

دوره
چهاردهم
: محمدآخونددازجرجانی – دکتر خلیل فلسفی                                                                                                                            

دوره پانزدهم : محمدآخونددازجرجانی – دکتر خلیل فلسفی                                                                                                                      
دوره شانزدهم : محمدآخونددازجرجانی – سیدمحمدعلی شوشتری                                                                                                                          

دوره
هفدهم
: درگنبد ویموت بدستوردکتر مصدق انتخابات صورت نگرفت – دکتر خلیل

فلسفی                                                                                 
دوره هجدهم : عبدالله توماج ( نماینده گنبدقابوس ویموت ) – سید
محمدعلی شوشتری                                                                                       
دوره نوزدهم : عبدالله توماج – رحیم دادگر                                                                 
   دوره
بیستم
: محمد شرعی ( نماینده گنبدویموت ) – حسین فلسفی                                                                                                                 

دوره بیست ویکم : رحمت الله فهیمی 
- مهدی یعقوبی                                                                                                                             
دوره بیست ودوم : رحمت الله فهیمی – مهدی یعقوبی                                                                                                                        
دوره بیست وسوم : دکتر امیرحسین زهرایی – رحمت الله فهیمی – سید
محمد حسین قادرپناه ( نمایندگان دشت گرگان ویموت) -                                                       دکتر
پرویز سنگ ( نماینده کردکوی وبندر) – یحیی دارویی ( نماینده مینودشت وگوگلان
)                                                                                                    
قادرپناه یکسال پس از انتخاب شدن فوت کرد وبه جای او  " بانو مهین دخت گرگانی " اززنان
ترکمن منطقه جایگزین گردید.                                                                   
دوره بیست وچهارم : قوشاق جعفربای – رحمان قلی سیدی ( نمایندگان دشت
گرگان وگنبد ) – عبدالسمیع لیوانی (نماینده کردکوی وبندر) – مسیب میرعرب رضی (
نماینده مینودشت وگوگلان ) – نصرت الله معززی – نعمت الله قاضی ( نمایندگان گرگان
).

 

ب) مجلس شورای ا سلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی
تغییر نام یافت وانتخابات مجلس باحضور باشکوه مردم درهر 4 سال برگزار گردید

براساس اصل 64 قانون اساسی عده نمایندگان مجلس درآغاز279 نفردرنظر
گرفته شد ومقررگردید هر 10 سال بادرنظرگرفتن عوامل انسانی وسیاسی وجغرافیایی و
نظایر آن حداکثر 20 نماینده به تعداد کل افزوده شود.

اولین انتخابات مجلس در 24 اسفند 1358 برگزارشد ودرروز هفتم خرداد
1359 اولین جلسه ی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

 

ادوار مجلس شورای
اسلامی

مجلس دوره ی اول (1363 – 1359 ) :
انتخابات بارای 10 میلیون و 871 هزار و 645 نفر ازمردم برگزار شد. دراین
دوره عزل بنی صدر رخدادمهم بودکه درمجلس رقم خورد. وقوع جنگ تحمیلی درسال 1359
نمایندگان را به مسئله ی جنگ مشغول نمود.

مجلس دوره ی دوم ( 1367-1363):
انتخابات در 26 فروردین 1363 با حضور 15 میلیون و822 هزار نفر برگزارشد. این دوره
شدیدا تحت تاثیر جنگ ومدیریت آن بود.

مجلس دوره ی سوم (1371-1367) :
باحضور 16میلیون و714 هزارنفر ازمردم در تاریخ 19 فروردین 1367 نمایندگان دوره ی
سوم برگزیده شدند. علاوه بر پایان جنگ ، این دوره شاهد رحلت جانسوز حضرت امام
خمینی (ره) نیزبود.

مجلس دوره ی چهارم ( 1375-1371) :
انتخابات در 21فروردین 1371 با شرکت 18 میلیون و 767 هزار نفر برگزارشد.( حدود 60
درصد واجدین شرایط) تداوم سازندگی که شعاردولت هاشمی رفسنجانی بوددرراس کارهای این
دوره بود.

مجلس دوره ی پنجم ( 1379-1375) :انتخابات
در18 اسفند 1374 باحضور 24میلیون و717 هزارو88 نفر برگزارشد. این مجلس محل مناقشه
ی گروه های چپ وراست ( اصلاح طلبان واصولگرایان ) بود .باتوجه به اوج گیری
تحریمهای خارجی مباحث سیاست خارجی دردستورکارمجلس بود.

مجلس دوره ی ششم (1383-1379) :
انتخابات دربهمن 1378 برگزارشدوحدود 27 میلیون نفر برای رای دادن درپای صندوق های
رای حضوریافتند. این دوره که درآن اصلاح طلبان حامی خاتمی –رییس جمهور – اکثریت
مطلق رادردست داشتند شعارتوسعه ی سیاسی دولت راوجه همت خودقراردادند.

مجلس دوره ی هفتم ( 1387-1383) :
درانتخاباتی که دراسفندماه 1383 باحضور 23 میلیوم و438 هزارنفر برگزارشد نمایندگان
طیف اصولگرایان باردیگر اکثریت مجلس را تصاحب کردند. همکاری با دولت احمدی نژاد و
پی گیری مباحث فرهنگی دردستورکار این دوره قرارداشت.

مجلس دوره ی هشتم ( 1391-1387 )
:انتخابات این دوره در 24 اسفند1386 برگزارشد. حدود 50 درصد واجدین شرایط پای
صندوق های رای مشارکت داشتند. هدفمندسازی یارانه ها و موضوع انرژی هسته ای و
مقابله با تحریمهای خارجی درراس برنامه های نمایندگان این دوره بود.

لیست
نمایندگان استان گلستان درادوار مجلس شورای اسلامی

 

لیست نمایندگان گنبد وداشلی برون در مجلس شورای اسلامی :

دوره اول : محمد نوروزی – متولد 1320 – امام شهر

دوره دوم : آنه محمدکوسه غراوی – متولد 1334  گنبد

دوره سوم : خسرو ضیاپوررازلیقی – متولد 1325 – سراب

دوره چهارم : اترک طیار –متولد 1334- گنبد کاووس

دوره پنجم : مهمی هلاکو – متولد 1333 -  گنبد کاووس

دوره ششم : اترک طیار(درسانحه هوایی شهیدشد) -آقای نقدی گل چشمه
جایگزین شد.

دوره هفتم : محمدقلی مارامایی – متولد 1340 –گنبد کاووس

دوره هشتم : عبدالله رستگار- 
مهندس عمران  از گنبدکاووس

دوره نهم :سلیمان عباسی – دکترای پزشکی

لیست نمایندگان بندرترکمن وکردکوی درمجلس شورای اسلامی

دوره اول : منوچهر متکی – متولد 1332 بندرگز

دوره دوم : محمد باقر داوودی- 1322 کردکوی

دوره سوم : یوسف بسنجیده – 1340 ترکمن

دوره چهارم : محمدقاسم کیا – 1329 کردکوی

دوره پنجم : عباس محمدی کفتر کاری - 1332 کفترکار

دوره ششم : عظیم گل ( درسانحه هوایی شهید شد) – نازمحمد ولی پور
جایگزین شد.

دوره هفتم : محمدقلی حاجی ایری – 1340 ترکمن

دوره هشتم : محمد جواد نظری مهر- متولدکردکوی

دوره نهم : محمدجوادنظری مهر – دکترای پزشکی

 

 

لیست نمایندگان مینودشت وکلاله ومراوه تپه درمجلس شورای اسلامی :

دوره اول : حجت الاسلام ابوالحسن حسینی- متولد 1312 گرگان

دوره دوم : حجت الاسلام ابوالحسن حسینی

دوره سوم : یغمور قلی زاده – 1338 کلاله

دوره چهارم : عبدالله ثانی سعیدی- 1337 کلاله

دوره پنجم : حجت الاسلام عباسعلی کرامتلو- 1330 مینودشت

دوره ششم : سیدمنصورحسینی (درسانحه هوایی شهیدشد) –سید نجیب حسینی
جایگزین شد.

دوره هفتم : بایرام گلدی برمک- 1349 کلاله

دوره هشتم : سید نجیب حسینی- 1346 مینودشت

دوره نهم : عبدالکریم رجبی – فوق لیسانس حقوق –متولد1351کلاله

 

لیست نمایندگان آزادشهرورامیان وفندرسک درمجلس شورای اسلامی :

دوره اول : حجت الاسلام سیدحسین حسینی واعظ – متولد1300 رامیان

دوره دوم : حسن صادقلو – متولد 1336 رامیان

دوره سوم : حجت الاسلام حسن اربابی فرد- متولد زابل

دوره چهارم :  معمی هلاکو-
متولد 1333 گنبد کاووس

دوره پنجم : حجت الاسلام محمود حسینی واعظ- متولدشاهرود

دوره ششم : علی کوهساری(درسانحه هوایی شهیدشد)-غلامعلی کوهساری
جایگزین شد

دوره هفتم : مرادعلی منصوری رضی- متولد1343 رامیان

دوره هشتم : مرادعلی منصوری رضی

دوره نهم : رضاصابری – متولد آزادشهر

 

 

لیست
نمایندگان علی آبادکتول درمجلس شورای اسلامی :

دوره اول
: مظاهر حق شناس- متولد 1317صومعه سرا

دوره دوم
: حجت الاسلام جوادحسینی- متولد 1318 همدان

دوره سوم
: عین الله علا – متولد 1321 برفقان

دوره
چهارم : حجت الاسلام جوادحسینی

دوره
پنجم : عین الله علا

دوره ششم
: محمدصادق صادقی(درسانحه هوایی شهیدشد)-علی اصغر ابراهیمی جایگزین شد.

دوره
هفتم : اسد الله قره خانی – 1328 علی آبادکتول

       دوره هشتم : اسد الله
قره خانی

       دوره نهم :  رحمت
الله نوروزی - متولدشاهرود

 

 

لیست نمایندگان گرگان وآق قلا درمجلس شورای اسلامی :

دوره اول:محمد محمدی – متولد 1322 گرگان

دوره دوم: حجت الاسلام محمدحسن علوی حسینی-متولدقم

دوره سوم : حجت الاسلام محمدحسن علوی حسینی

دوره چهارم : حجت الاسلام محمدحسن علوی حسینی

دوره پنجم : حجت الاسلام قربانعلی قندهاری- 1337 گرگان

دوره ششم : حجت الاسلام قندهاری-غلامعلی هزارجریبی  ( هردودرسانحه ی هوایی شهیدشدند) – سیدسبحان
حسینی ، عبدالحسین ناصری جایگزین شدند.

دوره هفتم : سیدسبحان حسینی – محمد عباسی

دوره هشتم : حجت الاسلام سیدعلی طاهری – عبدالحسین ناصری

دوره نهم : حجت الاسلام سیدعلی طاهری – عیسی امامی

 

سانحه هوایی یاک – 40

درسانحه ی  هوایی سقوط
هواپیمای یاک – 40دراردیبهشت 1380 
علاوه بر وزیرراه وترابری ومعاونین همراه ایشان ، تمام نمایندگان استان
گلستان درمجلس دوره ی ششم به شهادت رسیدند.

نام این عزیزان وحوزه ی انتخابیه ی هریک بدین شرح است:

سیدمنصورحسینی (مینودشت وکلاله ومراوه تپه ) – محمد صادق صادقی ( علی
آباد کتول)-اترک طیار( گنبدکاووس وداشلی برون ) – حجت الاسلام قربانعلی قندهاری (
گرگان واق قلا)غلامعلی هزارجریبی  (گرگان
وآق قلا)  – عظیم گل  ( بندرترکمن وکردکوی ) – علی کوهساری(
آزادشهرورامیان ) 0 معمی هلاکو( نماینده دوره های چهارم وپنجم مجلس )


 • تابه حال
  دو تن ازنمایندگان استان به سمت وزارت رسیده اند. منوچهر متکی نماینده ی بندرترکمن
  وکردکوی درمجلس اول به وزارت امورخارجه رسید و دکترمحمدعباسی نماینده ی گرگان در
  مجلس هفتم دردولت احمدی نژاد ابتدا چهارسال دروزارت تعاون حضوریافت وسپس به وزارت
  تازه تاسیس ورزش وجوانان رفت .وهم اکنون دراین مقام درحال خدمت می باشند.

 • تنها
  نماینده ی استان که توانسته است به هیات رییسه ی مجلس وقت راه یابد آقای منوچهر
  متکی بودند که ازتاریخ 28/4/1361 لغایت 6/3/1363 بعنوان منشی حضور داشته
  اند.همچنین  علی کوهساری درمجلس ششم درآغاز
  کار آن دوره در هیات رییسه ی سنی بعنوان جوانترین نماینده ی مجلس حضور داشته اند.

 


دکترروحانی واقلیت ها

کلیددولت تدبیروامید وقفل مطالبات اقوام

                                                                                                                           یوسف بدراقی ( روزنامه نگار )

" کشورعزیزماایران ، بوستانی عطرآگین ازاقلیم ها ، زبان ها ، ادیان
ومذاهب گوناگون است .اکنون که انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری یازدهم این فرصت
تاریخی رافراهم کرده است .اینجانب متعهدومصمم هستم درصورت استقراردولت تدبیروامید،
اجرای اصول ده گانه که از فصل حقوق ملت درقانون اساسی است رادرحق اقوام ومذاهب
ایرانی به اجرا درآورم تاشاهدایرانی آزادوآبادبامشارکت همه ایرانیان باشیم ."

آنچه آمد، بخش آغازین بیانیه شماره 3دکترحسن روحانی درباره حقوق اقوام ، ادیان
ومذاهب است که درتاریخ نهم خرداد1392صادرشده است ..همچنین دکترروحانی درمراسم
تحلیف خوددرمجلس نیزبربرآورده کردن مطالبات اقوام ایرانی تاکیدکردند.

درموردی دیگر ایشان درمراسم معارفه " رحمانی فضلی "-وزیرکشورجدید- تاکیدداشتندکه
: هیچ مقامی به ویژه مسئولان وزارت کشورنبایدبین اقوام ومذاهب مختلف وادیان رسمی
دردادن حقوق شهروندی تفاوتی قائل شود.زیراهمه درحقوق برابرهستند.بایدازنیروهای
بومی ومحلی استفاده کرد زیرااین امرباعث ایجادآرامش بیشترمیان مردم میشود."

اما آن سئوالی که هرچهارسال یکبار ، بازپرسش شده است آنست که " آیا
مطالبات اقوام برآورده می شود؟ "

باتوجه به وجودجناح هاوطیف های سیاسی مختلف حاضردرسپهرسیاسی ایران ، باورعموم
اقلیت ها واقوام چنین است که دراصلاح طلبان وجریانات نزدیک به آنان بیش ازسایرگروه
ها به اجرایی کردن تمام اصول قانون اساسی ازجمله حقوق شهروندی همه ایرانیان-
ازهرمذهب وقومیتی که باشند- پای بندی دارند.

مثلاً؛نگاه به عملکردهشت ساله دولت اصولگرای احمدی نژادنشان می دهدکه در
عملکرداین گروه سیاسی تحمل ومدارابااندیشه های دینی وفکری اقلیت ها چندان موضوعیت
ندارد.اینجانب به ضعف ها وخطاهای فاحش درزمینه مدیریتی واقتصادی وسیاسی وفرهنگی
درسطح کل جامعه ایران نمی پردازم .زیرا آنقدراظهرمن الشمس است وبارهاازسوی
کارشناسان ومتخصصان وهمکاران مطبوعاتی ، نکات فراوان گفته شده که لازم به تکرارنمی
بینم .اما آنچه دراین مجال لازم است به آن پرداخته شود، مطالبات اقوام ایرانی
بعنوان یک حق اساسی وطبیعی وتابلوی عدالت گرایی است که ازلحاظ شرع وقانون هیچ
دلیلی برای انجام ندادن آن وجودندارد.

ضعف مدیریتی همراه بابدبینی ، ایجادفاصله وشکاف بین ملت ودولت ، بیکاری
وفقرواعتیاد – که همه این معضلات درمناطق مرزی به حدفاجعه رسیده است – واستفاده ابزاری
ازمسائل مذهبی ، عدم استفاده ازاستعدادهای فکری اقوام واهل تسنن درمدیریت های کلان
، سخت گیری درچاپ ونشر کتب مذهبی و... رویکرد اصولگرایان جدید  درهشت سال گذشته رانشان می دهد.

اما اکنون اقوام ایرانی وایرانیان سنی مذهب که باحضورخوددرپای صندوق های رای
هم به تحقق حماسه سیاسی مدنظر رهبرمعظم انقلاب مددرساندند وهم به حمایت چشمگیر از
اندیشه تدبیروامید واعتدالگرایی دکترحسن روحانی برخاستند بانظر به حقوقدان بودن
ایشان ومسئولیت داشتن دردبیرخانه شورای امنیت ملی که وی رابه مسائل اساسی تمام
اقوام وپیروان ادیان ومذاهب درکشور آگاه ساخته انتظاردارند که قبل ازهرچیز به مفاد
میثاق خوددربیانیه شماره 3 عمل کنند وحتی کسانی که ممکن است باردیگر مانع اجرای
اصول برزمین مانده قانون اساسی در حق اقوام شوندرابه مردم معرفی کنند، تااین سیکل
معیوب که هرچهارسال کاندیداها برحقوق اقوام پای فشرند وعملا کارمهمی هم صورت نگیرد
، دیگرتکرارنشود.

این مسئله که پس ازگذشت 34سال ازپیروزی انقلاب هنوز برخی اصول مهم قانون اساسی
اجرانشده باشدوهرازچندی بسیاری ازهموطنان ما مجبورشوند به مطالبه حق خود ازمنتخبین
جدید بپردازندوگاه ازاین نیازوشعاراستفاده ابزاری شود؛ نارسایی عمده ای است که
انتظارمی رود، دولت تدبیروامید به این نقصان خاتمه دهد.ونشاط باهم ماندن وشور
ایرانی بودن رادرهمگان زنده کند.

دراوضاع کنونی ، وضعیت بغرنج اقتصادی ، عدم توسعه فرهنگی درمناطق مرزی
ومحرومیت های مادی ، عدم اجازه حضورپیروان اهل سنت درسمت های  انتصابی دولت ، عدم اجازه دراجراوترویج آداب
ورسوم قومی وساخت مراکزفرهنگی ویژه اقوام وبسیاری موارد مشابه ، مسئولیت ووظیفه
دولت تدبیروامیدرابیشترازگذشته سنگین نموده است .

به نظراینجانب همانگونه که آقای روحانی وعده داده اند وباوردارندکه "
مطالبات اقوام قبل ازهرچیز حفظ کرامت انسانی است ، که مقدمه دیگرحقوق است ومتمدن
وفرهیخته بودن ایرانیان می طلبدکه نسبت به مراعات حقوق شهروندی هموطنانشان بی
تفاوت نباشند " امیدمیرودکه دولت محترم و مسئولان استانی همراه آقای رییس
جمهور، بتوانند قفل مطالبات اقوام راباکلیدتدبیربگشایند.

محض یادآوری واطلاع خوانندگان ، برنامه های مدنظرحجت الاسلام حسن روحانی که
دربیانیه شماره 3 ایشان دردوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بدان ها اشارت رفته
است راذیلا می آوریم :

1-اجرای کامل اصول 22،19،15،12،3 به منظوررفع تبعیض

2-مشارکت عمومی ، فارغ اززبان ومذهب درمدیریت های کلان کشور

3-انتخاب نیروهای شایسته محلی درپستهای مدیریتی مناطق مختلف کشور

4-تدریس زبانهای مادری ایرانیان ، مطابق بااصل 15قانون اساسی

5-تقویت فرهنگ وادبیات اقوام ایرانی وپیشگیری اززوال آنها

6-ایجادامکان اجرای آداب وفرائض دینی ومذهبی برای پیروان سایرادیان ومذاهب

7-انجام کارهای زیربنایی عمرانی واقتصادی وفرهنگی درمناطق محروم ومرزی

8-رفع تبعیض های ناروا درهمه ابعادواشکال آن

9-تغییرنگاه امنیتی نسبت به اقوام

10-واگذاری مسئولیت برنامه ریزی وهماهنگی های لازم ،
به یکی ازمعاونین رییس جمهوربرای تحقق بندهای نه گانه .


 

         فرافکنی در ادب ترکمنی

                                                                                                                                                                                                                                .                                                        یوسف بدراقی

زندگی از آن ماست مانیزمدیون زندگی هستیم .تمام سعی وکوشش شبانه روزی مابرای زندگی واسترضای خاطردرونی است ولواین استرضابه حداقل نیزرسیده باشد.                                                                                                                                               منظورماهم اززندگی وپی بردن به لذایذآن ، رضایت بخشیدن به احساسات  صریح وگاه مبهمی است که خودنیزازمبدا ومنشا آن اغلب بی خبریم. مثلاً زمانی اتفاق می افتد که یک درد درونی وعدم آسودگی خاطرروح مارتدررنج وعذاب نگه می دارد، پریشان                                            خاطروافسرده دل می کندولی هرگزنمی توانیم نیازهای روحی خودرابیابیم .گویی چیزی دردل خود گم کرده ایم .پیوسته درتکاپووجستجوی گمشده و علت العلل حیران وسرگردانیم ناملایمات زندگی هم که رفیق زندگی ماست. دراین بحبوحه گاه درمان دردونابهنجاری روانی خودرادرداروها وکلینیک های روان شناسی می یابیم اما قبل از آنکه روانکاوی وانواع داروها به میان بیایندبشررمزراخودیافته بود وآن " فرافکنی " است که باعث فراموشی ناکامی ها میشودوامیددوباره برخاستن وبه راه افتادن رادروجودآدمی زنده نگه می دارد.    بنابراین انسان ازآنجاکه احساس نیرومندی دارد وهمچنین امیدرابه عنوان گوهری ارزشمنددرنهادخودنهفته است برای خود نیروی آرام بخشی کشف کرده وآن افکندن تقصیرات برعوامل بیرونی است !

آدمی می داندکه دستیابی به همه ی امیال درجهان مادی ناشدنی است وشکست وپیروزی دوهمزاداودرطول عمر می باشند.پس درپی هرشکست برای آنکه توان برخاستن بیابد ،ناکامی ها را به عوامل خارجی نسبت می دهد.این واکنش جبرانی ودفاعی است وبه منظورجلوگیری ازاظطراب صورت می گیرد ودرواقع نوعی قیاس به نفس است وگاه برای جبران شکست وپوشاندن عیوب خودازاین راه می رویم .                                                                                                                                                                             طرفه اینکه فرافکنی دردومرحله صورت می پذیرد:اول  ، نفی وانکارتعلق خصوصیات نامطلوب به خویشتن .و دوم ، نسبت دادن این خصوصیات به دیگران ویا عوامل بیرونی .آنهم به منظور کاهش فشارروانی ناشی از احساس کمبود یا سرزنش وجدان اخلاقی واجتماعی .

برخی ازاین فرافکنی های معمول که درشعروادب ترکمنی هم به آنها اشارت رفته است رابرمی شماریم .                                                                                              1- غفلت

       بسیاری غفلت واشتباه رادرذات وآفرینش انسان می جویندو " انسان جایزالخطاست " کنایه به همزادی غفلت و انسان دارد. وقتی آدم ابوالبشر نتوانست خودراازوسوسه ی گناه وعصیان مصون دارد دیگر چه انتظاری می توان از سلاله ی اوداشت !                                                                                                شاعران هم باالهام ازاین باور عامه دراشعارخویش گاه برای فرافکنی ناکامی ها ، به این غفلت همزاد اشاره کرده اند.چنانچه در شعر " مسکین قلیچ " می خوانیم

     غفلتدا بولوپ پیشباز ، قیلمادیم سانگا نیاز                شریم کوپ دیر خیریم آز، نه صومی صلا ، یارب

ویا :       

گیجه گوندیز باشیم نوم غفلتدا            قالیب من توکنمز داغ حسرت دا                                                                                                                                                                                                  کونگلومده مونگ کینه دیلیم غیبتده            توفیق برسنگ دوغری یوله دونمزمی ؟

ترجمه : شب وروزدرخواب غفلت فرورفته ام وازاین غفلت دچار حسرت بی پایان شده ام .دل من آکنده ازکینه وغیبت است آیا توفیق رهایی ونجات خواهم داشت ؟

 

 

2

ادامه مطلب