دکترروحانی واقلیت ها

کلیددولت تدبیروامید وقفل مطالبات اقوام

                                                                                                                           یوسف بدراقی ( روزنامه نگار )

" کشورعزیزماایران ، بوستانی عطرآگین ازاقلیم ها ، زبان ها ، ادیان
ومذاهب گوناگون است .اکنون که انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری یازدهم این فرصت
تاریخی رافراهم کرده است .اینجانب متعهدومصمم هستم درصورت استقراردولت تدبیروامید،
اجرای اصول ده گانه که از فصل حقوق ملت درقانون اساسی است رادرحق اقوام ومذاهب
ایرانی به اجرا درآورم تاشاهدایرانی آزادوآبادبامشارکت همه ایرانیان باشیم ."

آنچه آمد، بخش آغازین بیانیه شماره 3دکترحسن روحانی درباره حقوق اقوام ، ادیان
ومذاهب است که درتاریخ نهم خرداد1392صادرشده است ..همچنین دکترروحانی درمراسم
تحلیف خوددرمجلس نیزبربرآورده کردن مطالبات اقوام ایرانی تاکیدکردند.

درموردی دیگر ایشان درمراسم معارفه " رحمانی فضلی "-وزیرکشورجدید- تاکیدداشتندکه
: هیچ مقامی به ویژه مسئولان وزارت کشورنبایدبین اقوام ومذاهب مختلف وادیان رسمی
دردادن حقوق شهروندی تفاوتی قائل شود.زیراهمه درحقوق برابرهستند.بایدازنیروهای
بومی ومحلی استفاده کرد زیرااین امرباعث ایجادآرامش بیشترمیان مردم میشود."

اما آن سئوالی که هرچهارسال یکبار ، بازپرسش شده است آنست که " آیا
مطالبات اقوام برآورده می شود؟ "

باتوجه به وجودجناح هاوطیف های سیاسی مختلف حاضردرسپهرسیاسی ایران ، باورعموم
اقلیت ها واقوام چنین است که دراصلاح طلبان وجریانات نزدیک به آنان بیش ازسایرگروه
ها به اجرایی کردن تمام اصول قانون اساسی ازجمله حقوق شهروندی همه ایرانیان-
ازهرمذهب وقومیتی که باشند- پای بندی دارند.

مثلاً؛نگاه به عملکردهشت ساله دولت اصولگرای احمدی نژادنشان می دهدکه در
عملکرداین گروه سیاسی تحمل ومدارابااندیشه های دینی وفکری اقلیت ها چندان موضوعیت
ندارد.اینجانب به ضعف ها وخطاهای فاحش درزمینه مدیریتی واقتصادی وسیاسی وفرهنگی
درسطح کل جامعه ایران نمی پردازم .زیرا آنقدراظهرمن الشمس است وبارهاازسوی
کارشناسان ومتخصصان وهمکاران مطبوعاتی ، نکات فراوان گفته شده که لازم به تکرارنمی
بینم .اما آنچه دراین مجال لازم است به آن پرداخته شود، مطالبات اقوام ایرانی
بعنوان یک حق اساسی وطبیعی وتابلوی عدالت گرایی است که ازلحاظ شرع وقانون هیچ
دلیلی برای انجام ندادن آن وجودندارد.

ضعف مدیریتی همراه بابدبینی ، ایجادفاصله وشکاف بین ملت ودولت ، بیکاری
وفقرواعتیاد – که همه این معضلات درمناطق مرزی به حدفاجعه رسیده است – واستفاده ابزاری
ازمسائل مذهبی ، عدم استفاده ازاستعدادهای فکری اقوام واهل تسنن درمدیریت های کلان
، سخت گیری درچاپ ونشر کتب مذهبی و... رویکرد اصولگرایان جدید  درهشت سال گذشته رانشان می دهد.

اما اکنون اقوام ایرانی وایرانیان سنی مذهب که باحضورخوددرپای صندوق های رای
هم به تحقق حماسه سیاسی مدنظر رهبرمعظم انقلاب مددرساندند وهم به حمایت چشمگیر از
اندیشه تدبیروامید واعتدالگرایی دکترحسن روحانی برخاستند بانظر به حقوقدان بودن
ایشان ومسئولیت داشتن دردبیرخانه شورای امنیت ملی که وی رابه مسائل اساسی تمام
اقوام وپیروان ادیان ومذاهب درکشور آگاه ساخته انتظاردارند که قبل ازهرچیز به مفاد
میثاق خوددربیانیه شماره 3 عمل کنند وحتی کسانی که ممکن است باردیگر مانع اجرای
اصول برزمین مانده قانون اساسی در حق اقوام شوندرابه مردم معرفی کنند، تااین سیکل
معیوب که هرچهارسال کاندیداها برحقوق اقوام پای فشرند وعملا کارمهمی هم صورت نگیرد
، دیگرتکرارنشود.

این مسئله که پس ازگذشت 34سال ازپیروزی انقلاب هنوز برخی اصول مهم قانون اساسی
اجرانشده باشدوهرازچندی بسیاری ازهموطنان ما مجبورشوند به مطالبه حق خود ازمنتخبین
جدید بپردازندوگاه ازاین نیازوشعاراستفاده ابزاری شود؛ نارسایی عمده ای است که
انتظارمی رود، دولت تدبیروامید به این نقصان خاتمه دهد.ونشاط باهم ماندن وشور
ایرانی بودن رادرهمگان زنده کند.

دراوضاع کنونی ، وضعیت بغرنج اقتصادی ، عدم توسعه فرهنگی درمناطق مرزی
ومحرومیت های مادی ، عدم اجازه حضورپیروان اهل سنت درسمت های  انتصابی دولت ، عدم اجازه دراجراوترویج آداب
ورسوم قومی وساخت مراکزفرهنگی ویژه اقوام وبسیاری موارد مشابه ، مسئولیت ووظیفه
دولت تدبیروامیدرابیشترازگذشته سنگین نموده است .

به نظراینجانب همانگونه که آقای روحانی وعده داده اند وباوردارندکه "
مطالبات اقوام قبل ازهرچیز حفظ کرامت انسانی است ، که مقدمه دیگرحقوق است ومتمدن
وفرهیخته بودن ایرانیان می طلبدکه نسبت به مراعات حقوق شهروندی هموطنانشان بی
تفاوت نباشند " امیدمیرودکه دولت محترم و مسئولان استانی همراه آقای رییس
جمهور، بتوانند قفل مطالبات اقوام راباکلیدتدبیربگشایند.

محض یادآوری واطلاع خوانندگان ، برنامه های مدنظرحجت الاسلام حسن روحانی که
دربیانیه شماره 3 ایشان دردوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بدان ها اشارت رفته
است راذیلا می آوریم :

1-اجرای کامل اصول 22،19،15،12،3 به منظوررفع تبعیض

2-مشارکت عمومی ، فارغ اززبان ومذهب درمدیریت های کلان کشور

3-انتخاب نیروهای شایسته محلی درپستهای مدیریتی مناطق مختلف کشور

4-تدریس زبانهای مادری ایرانیان ، مطابق بااصل 15قانون اساسی

5-تقویت فرهنگ وادبیات اقوام ایرانی وپیشگیری اززوال آنها

6-ایجادامکان اجرای آداب وفرائض دینی ومذهبی برای پیروان سایرادیان ومذاهب

7-انجام کارهای زیربنایی عمرانی واقتصادی وفرهنگی درمناطق محروم ومرزی

8-رفع تبعیض های ناروا درهمه ابعادواشکال آن

9-تغییرنگاه امنیتی نسبت به اقوام

10-واگذاری مسئولیت برنامه ریزی وهماهنگی های لازم ،
به یکی ازمعاونین رییس جمهوربرای تحقق بندهای نه گانه .

/ 0 نظر / 22 بازدید