ترکمن صحراوانتخابات مجلس

استان گلستان درادوار مجلس شورای ملی ومجلس
شورای اسلامی
     

                                                                                                           
  یوسف بدراقی

الف ) مجلس شورای ملی 
 در 14 مرداد1285 شمسی برابربا14جمادی الثانی 1324 هجری قمری و5 اوت
1906 بودکه فرمان مشروطیت به امضای مظفرالدین شاه قاجاری رسیدوبراساس آن مردم رخصت
یافتندبانمایندگان منتخب خود، مجلس مشورتی راتشکیل دهند.تا درامور   مهم مملکتی
مشاور ه داده وبرکار وزرا نظارت کنند.                                                                                                                                             
در 27مرداد1285گروهی ازروحانیون ،تجار،وزرا،شاهزادگان ومعتمدین مردم ازطرف
شاه درمجلسی جمع شدندومشیرالدوله – صدراعظم – درسخنرانی اش درباره ی علت گردهمایی
آن روز گفت : " چون لایحه ی قواعدانتخابات ولایحه ی نظامنامه ی این مجلس
شورای ملی باید باکمال دقت موافق دستخط مبارک همایونی ترتیب داده شود والبته می
دانیدکه انجام این کارمستلزم وقت وفرصت معینی است.لهذا برای اینکه بندگان اعلیحضرت
اقدس شاهنشاهی دلیلی واضح وحجتی کافی درتصمیم رای مبارک خودشان برای تشکیل وترتیب
مجلس شورای ملی به قاطبه اهالی ایران   داده
باشند مقررفرمودندکه عجالتا محل موقتی این مجلس 
محترم ،معین ودرآنجا باحضورآقایان علما و وزرا واعیان واشراف وتجارواصناف
صرف شیرینی وشربت شود".                                                          
دراین جلسه دوازده نفرکه مرتضی قلی خان صنیع الدوله ، مخبرالسلطنه ، امین
الضرب ، محقق الدوله،حاج معین بوشهری وآقامیرزا محسن ازجمله ی آنها بودند مامور نوشتن
نظامنامه ی انتخابات مجلس شدند. پس ازتهیه ی نظامنامه وتاییدآن توسط مظفرالدین شاه
انتخابات تهران در 25 شهریور 1285 شمسی آغازشد.همچنین قرارشدفقط باحضور نمایندگان
تهران مجلس شورای ملی راافتتاح کنندومنتظر نتیجه ی انتخابات شهرستانها
نمانندومناسب با آمادگیهای هرشهر ومنطقه انتخابات به مرورزمان انجام شود.

11مهر1285 نمایندگان تهران انتخاب شدندهرچندناظم الاسلام کرمانی
معتقدبودکه " متمولین بارشوه نتیجه ی انتخابات راتعیین کردند."

روزجمعه 13مهر1285 دعوتنامه ی رسمی ازطرف مشیرالدوله به عموم علما ،
شاهزادگان ، اعیان وسفرای خارجی ارسال شد وازآنها برای افتتاح مجلس درروزیکشنبه
15مهردعوت به عمل                                           .                                                                                            
عکس آدینه جان آخوندجعفربای                          

آمد.روزموعودسه ساعت مانده به غروب مدعوین در اتاق برلیان عمارت
گلستان جمع شدند. مظفرالدین شاه قاجار درمجلس حضوریافت ونظام الملک خطا به ی شاه
را قرائت کرد.به این ترتیب مجلس اول شورای ملی یا اولین مجلس شاهنشاهی با خطابه ی
شاهی در15 مهر  1285 برابربا 18 شعبان
1324آغاز به کارکرد

پس ازپایان جلسه نمایندگان به مدرسه ی نظام که برای تشکیل مجلس
درنظرگرفته شده بود رفتندولی به دلیل ضیق وقت جلسه را به عصر روز 16مهر موکول
نمودند.درآن جلسه صنیع الدوله به ریاست مجلس برگزیده شد وبرای نخستین بار مجلس
درایران کاررسمی اش را آغاز کرد.

درمجلس اول 156 نماینده حضورداشتندوتاسال 1336دوره ی مجلس دوساله بود
وپس از آن تا 1357 چهارساله شد. طی این مدت 24 دوره ی مجلس برگزار شدومجلس بیست
وچهارم درسومین سال خودبا پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری                                                 
امام خمینی  مصادف گردید ومنحل شد.
زنان درسال 1343 حق رای کسب کردند.

علاوه بر مجلس قانونگذاری درسال 1328 مجلس سنا نیز فعالیت
خودراآغازکرد.دوره ی این مجلس ابتدا 6 ساله بودودرسال 1345 به 4 سال کاهش یافت.

منطقه ی گرگان ودشت ویموت(استان گلستان فعلی )ازدوره ی اول تابیست وسه
دارای دونماینده بود که یکی ازمیان ترکمنها انتخاب می شد.این نکته نیز قابل ذکراست
که نمایندگان را مقامات ارشد کشوری ومنطقه ای وخانهای محلی بودندکه درواقع انتخاب
می کردند.

لیست نمایندگان دردوره های بیست وچهارگانه ی مجلس شورای ملی به ترتیب
ذیل است:

دوره اول : حاج شیخ غلامحسین استرآبادی – حاج محمدتقی استرآبادی                                                                                                              

دوره
دوم :
آدینه جان آخوند جعفربای (نماینده یموت) – میرزا حسن خان مشیرالدوله                                                                                                       

دوره
سوم
:افغان قاضی (نماینده یموت) – شیخ محمدحسین استرآبادی                                                                                                                               

دوره چهارم : آدینه جان آخوندجعفربای – شیخ محمدحسین استرآبادی                                                                                                              

دوره
پنجم
: محمد آخوند دازجرجانی (نماینده یموت) – سیدمحمدعلی شوشتری                                                                                        

                دوره ششم
:محمدآخونددازجرجانی – میرزا استرآبادی معتضد                                                                                                                        
دوره هفتم : محمد آخونددازجرجانی – علی قلی خان هزارجریبی                                                                                                                   

دوره
هشتم
:آدینه جان آخوند جعفربای – علی قلی خان هزارجریبی                                                                                              

                  دوره نهم
: محمد آخونددازجرجانی – علی قلی خان هزارجریبی                                                                                                                
دوره دهم : محمدآخونددازجرجانی – علی قلی خان هزارجریبی                                                                                                                

دوره
یازدهم
: محمدآخونددازجرجانی – علی قلی خان هزارجریبی                                                                                                       

دوره دوازدهم : محمدآخونددازجرجانی – محسن همراز                                                                                                                  
دوره سیزدهم :محمدآخونددازجرجانی – محسن همراز                                                    
                                                                         

دوره
چهاردهم
: محمدآخونددازجرجانی – دکتر خلیل فلسفی                                                                                                                            

دوره پانزدهم : محمدآخونددازجرجانی – دکتر خلیل فلسفی                                                                                                                      
دوره شانزدهم : محمدآخونددازجرجانی – سیدمحمدعلی شوشتری                                                                                                                          

دوره
هفدهم
: درگنبد ویموت بدستوردکتر مصدق انتخابات صورت نگرفت – دکتر خلیل

فلسفی                                                                                 
دوره هجدهم : عبدالله توماج ( نماینده گنبدقابوس ویموت ) – سید
محمدعلی شوشتری                                                                                       
دوره نوزدهم : عبدالله توماج – رحیم دادگر                                                                 
   دوره
بیستم
: محمد شرعی ( نماینده گنبدویموت ) – حسین فلسفی                                                                                                                 

دوره بیست ویکم : رحمت الله فهیمی 
- مهدی یعقوبی                                                                                                                             
دوره بیست ودوم : رحمت الله فهیمی – مهدی یعقوبی                                                                                                                        
دوره بیست وسوم : دکتر امیرحسین زهرایی – رحمت الله فهیمی – سید
محمد حسین قادرپناه ( نمایندگان دشت گرگان ویموت) -                                                       دکتر
پرویز سنگ ( نماینده کردکوی وبندر) – یحیی دارویی ( نماینده مینودشت وگوگلان
)                                                                                                    
قادرپناه یکسال پس از انتخاب شدن فوت کرد وبه جای او  " بانو مهین دخت گرگانی " اززنان
ترکمن منطقه جایگزین گردید.                                                                   
دوره بیست وچهارم : قوشاق جعفربای – رحمان قلی سیدی ( نمایندگان دشت
گرگان وگنبد ) – عبدالسمیع لیوانی (نماینده کردکوی وبندر) – مسیب میرعرب رضی (
نماینده مینودشت وگوگلان ) – نصرت الله معززی – نعمت الله قاضی ( نمایندگان گرگان
).

 

ب) مجلس شورای ا سلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی
تغییر نام یافت وانتخابات مجلس باحضور باشکوه مردم درهر 4 سال برگزار گردید

براساس اصل 64 قانون اساسی عده نمایندگان مجلس درآغاز279 نفردرنظر
گرفته شد ومقررگردید هر 10 سال بادرنظرگرفتن عوامل انسانی وسیاسی وجغرافیایی و
نظایر آن حداکثر 20 نماینده به تعداد کل افزوده شود.

اولین انتخابات مجلس در 24 اسفند 1358 برگزارشد ودرروز هفتم خرداد
1359 اولین جلسه ی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

 

ادوار مجلس شورای
اسلامی

مجلس دوره ی اول (1363 – 1359 ) :
انتخاباتبارای 10 میلیون و 871 هزار و 645 نفر ازمردم برگزار شد. دراین
دوره عزل بنی صدر رخدادمهم بودکه درمجلس رقم خورد. وقوع جنگ تحمیلی درسال 1359
نمایندگان را به مسئله ی جنگ مشغول نمود.

مجلس دوره ی دوم ( 1367-1363):
انتخابات در 26 فروردین 1363 با حضور 15 میلیون و822 هزار نفر برگزارشد. این دوره
شدیدا تحت تاثیر جنگ ومدیریت آن بود.

مجلس دوره ی سوم (1371-1367) :
باحضور 16میلیون و714 هزارنفر ازمردم در تاریخ 19 فروردین 1367 نمایندگان دوره ی
سوم برگزیده شدند. علاوه بر پایان جنگ ، این دوره شاهد رحلت جانسوز حضرت امام
خمینی (ره) نیزبود.

مجلس دوره ی چهارم ( 1375-1371) :
انتخابات در 21فروردین 1371 با شرکت 18 میلیون و 767 هزار نفر برگزارشد.( حدود 60
درصد واجدین شرایط) تداوم سازندگی که شعاردولت هاشمی رفسنجانی بوددرراس کارهای این
دوره بود.

مجلس دوره ی پنجم ( 1379-1375) :انتخابات
در18 اسفند 1374 باحضور 24میلیون و717 هزارو88 نفر برگزارشد. این مجلس محل مناقشه
ی گروه های چپ وراست ( اصلاح طلبان واصولگرایان ) بود .باتوجه به اوج گیری
تحریمهای خارجی مباحث سیاست خارجی دردستورکارمجلس بود.

مجلس دوره ی ششم (1383-1379) :
انتخابات دربهمن 1378 برگزارشدوحدود 27 میلیون نفر برای رای دادن درپای صندوق های
رای حضوریافتند. این دوره که درآن اصلاح طلبان حامی خاتمی –رییس جمهور – اکثریت
مطلق رادردست داشتند شعارتوسعه ی سیاسی دولت راوجه همت خودقراردادند.

مجلس دوره ی هفتم ( 1387-1383) :
درانتخاباتی که دراسفندماه 1383 باحضور 23 میلیوم و438 هزارنفر برگزارشد نمایندگان
طیف اصولگرایان باردیگر اکثریت مجلس را تصاحب کردند. همکاری با دولت احمدی نژاد و
پی گیری مباحث فرهنگی دردستورکار این دوره قرارداشت.

مجلس دوره ی هشتم ( 1391-1387 )
:انتخابات این دوره در 24 اسفند1386 برگزارشد. حدود 50 درصد واجدین شرایط پای
صندوق های رای مشارکت داشتند. هدفمندسازی یارانه ها و موضوع انرژی هسته ای و
مقابله با تحریمهای خارجی درراس برنامه های نمایندگان این دوره بود.

لیست
نمایندگان استان گلستان درادوار مجلس شورای اسلامی

 

لیست نمایندگان گنبد وداشلی برون در مجلس شورای اسلامی :

دوره اول : محمد نوروزی – متولد 1320 – امام شهر

دوره دوم : آنه محمدکوسه غراوی – متولد 1334  گنبد

دوره سوم : خسرو ضیاپوررازلیقی – متولد 1325 – سراب

دوره چهارم : اترک طیار –متولد 1334- گنبد کاووس

دوره پنجم : مهمی هلاکو – متولد 1333 -  گنبد کاووس

دوره ششم : اترک طیار(درسانحه هوایی شهیدشد) -آقای نقدی گل چ

/ 2 نظر / 212 بازدید
کسب درآمد از وبلاگ

سلام عزیزم... وبلاگ قشنگی داری.. یه سربه وب منم بزن خاستی بازدید رایگان و خرید بازدید کننده هم میتونی داشته باشی... www.up-rank.ir

کسب درآمد

سلام دوست عزيز وبلاگ جالبي داري. يه پيشنهاد خوب براي اينکه بتوني از وبلاگت کسب درآمد کني داريم. توضيحات بيشتر تو اين صفحه هست: http://webgar.com/daramad نه وقت گيره نه زحمتي داره. سئوالي داشتي يا نياز به راهنمايي داشتي ايميل بزن يا پيغام بذار در خدمتيم.