صنایع دستی وتوسعه

توسعه صنایع دستی واقتصادامروزایران             یوسف بدراقی(لیسانس ادبیات فارسی)

صنایع دستی درایران یادگار دورانی است که هرفردبااتکابه استعدادوقابلیت شخصی
خوددرهرگوشه ای ازاین کشور می توانست باامکانات محدود،نیازهای مصرفی افرادپیرامونی
خودراتامین کند.باورودصنعت وتکنولوژی به چرخه تولیدمایحتاج جامعه ، کشورما به علت
برخورداری ازثروت کلان نفت به جای حمایت ازصنایع دستی بومی ، بیشتربه سمت واردات
ازکشورهای دیگرسوق یافت ؛چنانکه درچندسال اخیراقتصادکشوردچاربیماری واردات بی رویه
شده واین نکته دشمنان مارابرآن داشت تاباوضع تحریم های غیرمنصفانه اقتصادواردات
زده رابهم ریخته وبنیان اجتماعی واقتصادی ماراتحت فشارقراردهد.خوشبختانه بادرایت
رهبری نظام ، امروزه مسئله اقتصادمقاومتی به سرفصل برنامه ریزی های دولتمردان بدل
شده است.مسئولان معتقدنددرشرایطی که بعلت مشکلات عدیده اقتصادی ، سرمایه گذاری های
متراکم درزمینه صنعت مقدورنیست بخش صنایع دستی به علت اینکه به سرمایه گذاری کلان
احتیاج نداردقادراست به رشدصنعتی کشور درزمینه تولیدی وخودکفایی کمک کند.دراین
راستا رییس جمهورمحترم ، برای دمیدن روح امید دربین فعالان صنایع دستی ، با درایت
، دکترمحمدعلی نجفی که ازمدیران باتدبیرنظام اسلامی است رابه ریاست سازمان صنایع
دستی ومیراث فرهنگی برگزیدند.حال که بهبودی اوضاع برای صنایع دستی کشوردورازدسترس
نیست ،  یادآوری چندنکته حائز اهمیت است :

1-صنایع دستی علیرغم محدودیت ها رشدمطلوبی رادرسطح جامعه روستایی وشهرهای کوچک
داردواین بخش برای پیوندبیشترباتامین نیازهای مصرفی وهمچنین برای گام نهادن درجهت
خودکفایی محتاج برنامه ریزی است.

2-درشرایط کنونی که بخش صنایع دستی بامشکلات خاصی ازقبیل پایین بودن کیفیت
تولید، گرانی پاره ای ازمواد، رکوددرمصرف مواجه است ضروری می نمایدکه شرکتهای
تعاونی دراین حوضه بیش ازپیش فعال شوندوحمایت های مالی وقانونی ازتعاونی ها بعمل
آید.

3-برای رفع مشکل رکودفروش دربخش صنایع دستی ضروری است تاتمهیدات لازم برای جذب
گردشگران خارجی صورت گیرد.

4-دولت برای تقویت صنایع دستی بایدبه رقم صادرات این بخش بیفزاید.بسیاری
ازرشته های صنایع دستی ایران مثل قالی بافی ، سفال سازی ، منبت کاری
و...دردنیاوکشورهای همسایه معروف هستند( متاسفانه درسال گذشته 50000بافنده فرش
ترکمن درگلستان فقط 10000مترمربع فرش بافته اندکه کمترین مقداردرطی 8سال گذشته است
).دولت بایدبه این قبیل رشته هاکه ریشه صددرصدایرانی دارندتوجه بیشتری کندورشته
های مختلف صنایع دستی رابتواندبه مرحله ای ازتولیدبرساندکه نیازهای مصرفی داخل
کشورراتامین کند.

5-صنایع دستی به ابزارهاونهاده های بسیارپیچیده ای وابسته ونیازمندنیست.درثانی
به علت اینکه به طورموروثی واکتسابی به نسل جدیدانتقال یافته ، احتیاج به تشکیلات
پیچیده آموزشی نداردوسرمایه برنیست.باتوجه به امتیازات فوق ، صنایع دستی
بیشترازهررشته دیگرازصنعت می توانددرمملکت گسترش وتوسعه پیداکند.

6-صنایع دستی ظرفیت اشتغالزایی بالایی دارد.یادمان باشدقالی بافی سنتی درگذشته
ای نه چندان دوردرهمین ترکمنصحرا چرخ زندگی بسیاری ازخانواده هارامی چرخاند؛ اما
امروزبارکودصادرات فرش ایرانی ازرقابت های جهانی کنارگذاشته شده است .واشتغال
دراین بخش مختل گشته است.

7-استان ها محل اصلی تولد، رشدوتوسعه صنایع دستی هستند.بنابراین برای تقویت
وتوسعه صنایع دستی باید برنامه ریزی مشخصی مبنی برامکانات استانها داشت.ازطرف
دیگرصنایع دستی به دلیل اینکه مبتنی براقتصاد ساده کشاورزی است درروستاها
ازامکانات ملموس تری برخوردارمی باشد.بسیاری ازروستاییان درجوارفعالیت های کشاورزی
به تولیدپاره ای ازرشته های صنایع دستی نیز اشتغال دارند.

8-درشرایط فعلی واسطه هانفوذ زیادی درمجاری تولیدوتوزیع صنایع دستی دارندواین
گروه عامل موثری درعدم رشداین بخش ازصنعت هستند.یکی ازاقدامات موثر، خریدمستقیم
صنایع دستی توسط دولت یاتعاونی هاست.سازمان صنایع دستی همچنین برای دراختیار
قراردادن امکانات بیشترجهت روستاییان بایدتسهیلات بیشتری رابه آنان اعطاکند.

9-اکثریت روستاییان که به کارهای تولیدی دربخش صنایع دستی مشغول
هستندازامکانات رفاهی برخوردارنیستند.کارطاقت فرسای روستاییان قالی باف نمونه ای
ازنبود امکانات رفاهی است  . باگسترش امکانات
تولیدی صنایع دستی وبابه کارگرفتن شیوه های نوین دراین بخش ازصنعت می توان رابطه
مستقیمی بین تولید ومصرف صنایع دستی ورفاه برای فعالان بوجودآورد.

10-امیداست بادرایت رییس جمهور جدید ومسئولانی که
بعدازاین سکان مدیریت سازمان های وابسته به صنایع دستی وگردشگری کشور واستانی رابه
دست خواهندگرفت شاهدرشدسهم صنایع دستی دراقتصادمقاومتی ورفع مایحتاج جامعه باشیم .

/ 0 نظر / 20 بازدید